Discografie

CD Feroaring (1998)

1.  Alles foar dy oer
2.  Natuer
3.  Út
4.  Leechlizze
5.  Kar
6.  Ferlerne freonskip     
7.  Grienteboer
8.  Lit my fry     
9.  Ofskie
10. Iensumens     
11. Feroaring

CD Stimmingen (2001)

CD Stimmingen

1.  Feilige haven
2.  Doarp     
3.  Skruten
4.  Set my del     
5.  Weromsjen
6.  Eigen stim
7.  Wekker wurde
8.  Dit liet is foar dy
9.  Fernield     
10. Sunder soarch gjin lok
11. Yn dyn eagen
Bonus track: Voor jou

Mini CD Pilgrim (2009)

CD Pilgrim

1. Pilgrim
2. Leechlizze     
3. Kar
4. Feroaring     
5. Út     

CD Neat mear as in oar (2013)

CD Neat mear as in oar

1.  Pylster     
2.  Neat mear as in oar
3.  Prefester yn de iensumheid
4.  Lordy, Lordy, Lord     
5.  Wat soest do no     
6.  Tis in moaie dei
7.  Fries om útens
8.  Ut ritme fan it lok
9.  Kom lit ús dûnsje
10. Dwazen fan de oorlog
11. Giest mei my mei